Adatvédelmi tájékoztató

A Bowman and Becker Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett budapestijogaszbal.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) a Facebook-hoz kifejlesztett alkalmazásokat (a továbbiakban: Alkalmazások) üzemeltet saját maga és megbízó partnerei (a továbbiakban: Partnerek) számára, valamint az Alkalmazásokban regisztráló felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) meghatározott személyes és egyéb adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és az Alkalmazásokban általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merülne fel, akkor még a Tájékoztató elfogadása előtt vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken!

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra a Szolgáltató indokolt jogos érdeke nyomán, vagy reklámozás céljából került sor!

I. A SZOLGÁLTATÓ (ADATKEZELŐ) ADATAI

Cégnév: Bowman and Becker Kft.
Adószám: 25789485-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-027428
Székhely:
 2462 Martonvásár, Dózsa György út 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Templom tér 19.
Weboldal: www.bowmanandbecker.com
E-mail cím: info(kukac)bowmanandbecker(pont)com
Képviselik: Keczán Pál Mátyás és Keczán Máté ügyvezetők

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Honlap és az Alkalmazások használata során, az igénybe vett szolgáltatástól függően az alábbi adatkezelési célok merülnek fel:

 Adatkezelési célLeírás
1.Regisztráció a JogászbálraA regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak és az Alkalmazások felhasználóinak a Honlapon és az Alkalmazásokon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázáslehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása és a szerződésből eredő igények érvényesítése.
2.Hírlevél-küldésA regisztráció során lehetőség van feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére, ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználó e-mail címére alkalmanként reklámot tartalmazó hírlevelet küld.
3.KapcsolatfelvételA Honlapon a Felhasználónak lehetősége van üzenetet küldeni a Szolgáltatónak az erre szolgáló űrlap kitöltésével.

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelésre minden esetben a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával kerül sor, az alábbi kivételekkel. A Felhasználó a hozzájárulását a jelen Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, a Honlap és az Alkalmazások szolgáltatásainak igénybevételével, valamint a Facebook dialógusablakaiban való regisztrációval adja meg. A hozzájárulás meg nem adása a Felhasználóra nézve semmilyen hátrányt nem jelent.

Az adatkezelésre a következő esetekben az igénybe venni kívánt szolgáltatás, azaz szerződés teljesítése nyomán kerül sor: regisztráció a Jogászbálra. Ezekben az esetekben a bekért személyes adatok megadása nem kötelező, de annak elmaradása esetére nem jön létre a szerződés, így a Felhasználó nem tudja igénybe venni az itt jelzett szolgáltatásokat.

Az adatkezelésre – a fenti jogalapok megszűnését követően – ún. jogos érdek alapján is sor kerülhet, jellemzően a szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogi igények érvényesítése során. Ebben az esetben a Szolgáltató a saját jól felfogott érdeke és a Felhasználó jogainak gondos mérlegelését követően kezeli a Felhasználó személyes adatait. Erre sor kerülhet:

 • kintlevőségek kezelése (pl. számlatartozások), vagy
 • az esetleges visszaélések megelőzése (pl. hatóságok értesítése), vagy
 • a különböző hatósági/bírósági eljárásokban bizonyítékok szolgáltatása során.

Az itt említett adatkezelések azonban esetiek, érzékeny adatokat nem érintenek és a legtöbb esetben a Felhasználó érdekét is szolgálják (pl. káresemény rendezése során).

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Honlap és az Alkalmazások használata során, az igénybe vett szolgáltatástól függően a Szolgáltató a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli:

 Adatkezelési célKezelt személyes adatok
1.Regisztráció a JogászbálraA regisztrációs felületen megadható azonosítási adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, résztvevő neve).
2.Hírlevél-küldésA Felhasználó neve, e-mail címe.
3.KapcsolatfelvételA kapcsolatfelvételi űrlapon megadható adatok (név, e-mail cím, tárgy és üzenet).

Technikai adatok: A Honlap és az Alkalmazások használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználó nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra és Alkalmazásokra, és azokat is, amelyeket a Honlapról és Alkalmazásokról látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Honlap és az Alkalmazások látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap és az Alkalmazások technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

V. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Honlap és az Alkalmazások használata során, az igénybe vett szolgáltatástól függően a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait:

 • hozzájárulás esetén: hozzájárulás visszavonásáig (pl. regisztráció törlése, hírlevélről leiratkozás), vagy a felhasználói fiók törléséig (hírlevélküldés esetén a hírlevél megszüntetéséig);
 • szerződés teljesítése esetén: a szerződésből fakadó utolsó szolgáltatás végéig, de legalább a hatályos adójogi, számviteli jogszabályok által előírt iratmegőrzési határidő elteltéig[1]

kezeli.

A fenti eseteket követően a Szolgáltató abban az esetben kezeli tovább a Felhasználó személyes adatait, ha az arra okot adó körülmény esetén a szolgáltatáshoz kapcsolódó jogi igény érvényesíthetőségének lehetősége még fennáll.

VI. ADATFELDOLGOZÓK

A szolgáltatások teljesítése során a Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név, elérhetőségAdatkezelés célja
Cégnév: BlazeArts Kft.
Székhelye: H-1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Cégjegyzékszám: 01-09-389087
Elektronikus levelezési cím: admin kukac forpsi pont hu
Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 11.
Adószám: 12539833-2-43
Hivatalos weboldala: www.forpsi.hu
Tárhelyszolgáltatás és e-mail szolgáltatás.
E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. (1106 Budapest, Fehér út 10.)Hírlevélszolgáltatás  
 SendPulse Inc., 220 E 23rd St #401, New York, NY 10010.SMS-küldő szolgáltatás

VII. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban a Felhasználónak az alábbi jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) jogorvoslati lehetőségei vannak.

9.1. Hozzájárulás visszavonása

Ha a konkrét adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapszik (lásd a fenti táblázatokat), akkor a Felhasználónak bármikor jogában áll ezt a hozzájárulását ingyenesen, feltételek nélkül visszavonni. Ez esetben a Szolgáltató törölni fogja a Felhasználó minden olyan személyes adatát, amelyet az adott adatkezelési célból kezelt. Például: ha a Felhasználó leiratkozik a hírlevélről, akkor törlésre fog kerülni a feliratkozás során megadott minden adata, és nem fog több hírlevelet kapni a Szolgáltatótól.

Fontos tudni, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét! Továbbá bizonyos esetekben fennállhat olyan körülmény, amely alapján a Szolgáltató a hozzájárulás visszavonása esetén is jogszerűen kezelheti a Felhasználó személyes adatait – ilyen esetben a Szolgáltató erről előzetes tájékoztatást nyújt.

9.2. Hozzáférés a személyes adataihoz

A Felhasználó jogosult bármikor tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató kezeli-e személyes adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küld a Felhasználónak az őt érintő minden egyes adatkezelési tevékenységről, továbbá tájékoztatja az ezekkel kapcsolatos jogairól is.

9.3. Helyesbítés

A Felhasználó bármikor jelezheti, ha elírást lát valamely kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azokat a Szolgáltató egészítse ki vagy pontosítsa, illetve vezesse át a nyilvántartásában az új adatait (például lakcímváltozás esetén).

9.4. Törlés

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy a Szolgáltató törölje egyes, vagy akár az összes általa kezelt személyes adatát. Az adattörlésre akkor is sor kerül, ha a Felhasználó a fentiek szerint visszavonta a hozzájárulását, vagy letelt az adatkezelés időtartama, vagy a törlésről jogszabály rendelkezik, vagy esetleg a továbbiakban a Szolgáltatónak már nincs szüksége az adott személyes adat kezelésére.

Fontos tudni, hogy néhány esetben a Felhasználó személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő (pl. számlázás esetén), más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor a Szolgáltató erről előzetes tájékoztatást nyújt.

9.5. Adatkezelés korlátozása

Előfordulhat, hogy a Felhasználó számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben a Felhasználó kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat a Szolgáltató csak tárolja, azokon semmilyen más műveletet nem végez.

Az adatkezelés korlátozását a Felhasználó akkor kérheti, ha:

 • a Felhasználó szerint a személyes adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisban (ilyenkor az esetet a Szolgáltató kivizsgálja, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
 • a Felhasználó szerint a Szolgáltató jogellenesen kezeli a Felhasználó személyes adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy azok törlésre kerüljenek; vagy
 • a Szolgáltató számára már nincs szükség a személyes adatai kezelésére, de a Felhasználó kéri, hogy azokat ne törölje, mert a Felhasználó későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy
 • a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet a Szolgáltató kivizsgálja, a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

Fontos tudni, hogy a Felhasználó kérelmére elrendelt adatkorlátozást a Szolgáltató jogosult feloldani és az adatkezelést folytatni, ha a Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a Szolgáltató jogi igényének érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben a Szolgáltató erről előzetes tájékoztatást nyújt.

9.6. Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen

A Felhasználó bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat a Szolgáltató reklámok küldése során használta, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató törli.

Fontos tudni, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdek, akkor a Felhasználó tiltakozása ellenére is kezelhetők a személyes adatok. Ehhez a Szolgáltatónak bizonyítania kell, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a Szolgáltató jogi igényeinek érvényesítése miatt nélkülözhetetlen –  ilyen esetben a Szolgáltató erről előzetes tájékoztatást nyújt.

9.7. Adathordozás

A Felhasználó arra is jogosult, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérje a Szolgáltató, hogy az adatokat a Szolgáltató küldje el a Felhasználó helyett[2].

Erre az adathordozásra azonban csak akkor van lehetősége, ha a Felhasználó személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat a Szolgáltató automatizált módon kezelje. Minden más esetben az adathordozásra a Felhasználónak nincs lehetősége.

Fontos tudni, hogy a Felhasználó kérésére a Szolgáltató csak akkor tudja közvetlenül a Felhasználó helyett elküldeni a személyes adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható –  ilyen esetben a Szolgáltató erről előzetes tájékoztatást nyújt.

9.8. Panaszhoz való jog

Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelés során a Szolgáltató megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor a Felhasználó panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://www.naih.hu

9.9. Bírósághoz fordulás joga

Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelés során a Szolgáltató megsértette a Felhasználó jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információ a www.birosag.hu honlapon található.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. A kérelmek ügyintézése

A fent részletezett jogokkal a Felhasználó bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia info(kukac)bowmanandbecker(pont)com címre. A Felhasználó a 9.8. és a 9.9. pontokban írt eljárásokat közvetlenül a NAIH-nál, illetve az illetékes törvényszéknél kezdeményezheti.

A Felhasználó kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) a Szolgáltató késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézkedik. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

A kérelem teljesítését megelőzően a Szolgáltató jogosult a Felhasználót azonosítani annak érdekében, hogy megelőzhető legyen az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatás, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítése. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha a Felhasználó személyét nem sikerül beazonosítani, akkor a Szolgáltató megtagadja az intézkedést.

10.2. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése érdekében.

A Honlap felhasználóinak adatait elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az Alkalmazások felhasználóinak adatait a Szolgáltató csupán tárolja.

10.3. A Felhasználó felelőssége

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok pontossága és védelme érdekében elvárt, hogy a Felhasználó tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatai naprakészek legyenek a Szolgáltató adatbázisaiban:

 • A Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni a megadott személyes adatok helyességét, illetve azt, hogy azokat az arra illetékes személy adta-e meg, ezért a Felhasználótól elvárt, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait adja meg. A más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A Felhasználótól elvárt, hogy biztonságos technikai eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat használjon annak érdekében, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza a személyes adataival (például ne léphessenek be a Felhasználó fiókjába és így ne intézhessenek jogosulatlan kérelmeket a Szolgáltató).
 • A Felhasználótól elvárt, hogy haladéktalanul jelezze a Szolgáltató részére, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a személyes adatai, illetve az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában.
 • A Felhasználótól elvárt, hogy lehetőleg 3 napon belül jelezze a Szolgáltató felé, ha a megadott személyes adataiban változás következett be.

XI. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás további használatával tudomásul veszi a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.

A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (másnéven a GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.

***

Tihany, 2023. december 6.

[1]Lásd részletesen:

 • 2000:C. tv. a számvitelről: 169. § (minimum 8 év)
 • 2017:CL. tv. az adózás rendjéről: 78. § (az adó megállapításához való jog elévüléséig)
 • 2007: CXXVII. tv. az ÁFA-ról: 179. § (az adó megállapításához való jog elévüléséig)

1995: LXVI. tv. (…) a magánlevéltári anyag védelméről: 3-4. § (korlátlan ideig).

[2]Az adathordozás abban különbözik a hozzáférés jogától, hogy az előbbi esetben a Szolgáltató csak azokat a személyes adatokat adja át a Felhasználó részére, amelyeket a Felhasználó adott meg a Szolgáltató, továbbá azokat is, amelyeket a Felhasználó tevékenységei alapján a Szolgáltató rögzített; azokat az adatokat azonban nem, amelyeket az imént felsoroltakból származtatás/következtetés útján a Szolgáltató hozott létre.

oldal tetejére

Hírlevél